Æstetisering – kunst, kultur og samfund

Ph.d.-kursus organiseret af Det Danske Forskerskolekonsortium i Kultur, Litteratur og Kunstfag

Kursusansvarlige: Morten Kyndrup og Frederik Tygstrup

Konsortiets årlige nationale kursus er henvendt til alle stipendiater inden for de æstetiske og kulturvidenskabelige fag - med særlig vægt på dem der er i begyndelsen af deres forskeruddannelsesforløb. Hensigten med kurset er at bidrage til en national platform for udviklingen af tværdisciplinære kunst- og kulturstudier i dialog mellem deltagernes individuelle (tvær- eller enkeltfaglige) forskningsprojekter og tværdisciplinære problemstillinger i den aktuelle internationale forskningshorisont. Kurset finder sted som internat på Aarhus Universitets kursusejendom Sandbjerg Slot ved Sønderborg i dagene 16. til 20. marts 2009.

Kurset former sig som en vekslen mellem keynote-oplæg, deltagernes egne projektfremlæggelser med respons, og tekstlæsningsworkshops med diskussion.
Begrebet ’æstetisering’ har gennem det seneste tiår vundet stadig større udbredelse i den videnskabelige forståelse og karakterisering af det æstetiskes ændrede rolle og funktion i samfundet. Med det æstetiske sigtes der her på den ene side til det, som traditionelt har at gøre med produktion, reception og opfattelse af kunst i de moderne samfund, og på den anden side til det bredere felt, som vedrører den sansebårne erfaring af vores formede omverden i det hele taget – og denne særlige erfarings rolle i samfundslivet. Det æstetiskes forandringer kan tilsvarende betragtes i begge disse to aspekter. På den ene side den historiske udvikling af det æstetiske i snæver forstand: kunstens institutioner og genrer, den former og medier, dens økonomi og filosofi. Og på den anden side den rolle, som æstetiske relationer i bred forstand har i den nyere samfundsudvikling.


Med temaet æstetisering ønsker vi at lægge op til en diskussion af forholdet mellem æstetik i snæver og bred forstand. En grundpåstand er, at det æstetiske i løbet den seneste menneskealder er kommet til at spille en stadig større rolle i samfundslivet, kulturelt, politisk, socialt og økonomisk. Denne æstetisering rækker fra omgivelsernes stadig mere æstetisk formgivne karakter til æstetiseringen af politiske og ledelsesmæssige praksisformer, til de medieformidlede kulturprodukters allestedsnærvær og ikke mindst til den vægt, det æstetiske har i den moderne økonomi, i produktionen, cirkulationen og konsumptionen af varer. Denne udbredelse af det æstetiske fra det specifikt kunstneriske område til snart sagt alle dele af samfundslivet stiller kunsten og kunstforskningen over for nye udfordringer. Kunstens virkefelt synes på den ene side at blive markant udvidet i forhold til den traditionelle kunstinstitution, samtidig med at dens rammebetingelser ændrer sig, når den bliver mere involveret i samfundets sociale, politiske og økonomiske liv. For kunstforskningen er udfordringen i denne situation ikke mindst, at dens genstand i stadig mindre grad er kunstværket selv, og stadig mere sammenhængene mellem det kunstneriske og de økonomiske, sociale og politiske sammenhænge, den kunstneriske praksis er indlejret i.

De aktuelle forandringsprocesser i forholdet mellem den kunstneriske aktivitet og dens omgivelser, og de tværdisciplinære forskningsstrategier, de lægger op til, indbyder i næste omgang til en fornyet diskussion af forholdet mellem kunsten og dens omgivelser også i historisk sammenhæng. Kurset vil på denne baggrund ikke alene fokusere på aktuelle æstetiske problemer, kunstneriske strategier og samfundsmæssige rammebetingelser, men tillige på de historiske processer, som har reguleret sammenhængen mellem kunstens og samfundets former.

Inviterede forelæsere:
Ina Blom, Universitetet i Oslo
Sara Danius, Södertörns Högskola
Solveig Gade, Det kongelige Teater
Henrik Kaare Nielsen, Aarhus Universitet

Praktisk: Kurset som sådant er gratis og åbent for alle danske/nordiske ph.d.-studerende og postdocs inden for kultur, litteratur og kunstfag. Deltagerne/deres institutioner betaler selv opholdsudgiften på Sandbjerg (kr. 3600 alt incl.) samt rejseudgifter. Kurset starter mandag med frokost og slutter fredag med frokost. Deltagelse krediteres deltagerne med 5 ECTS (inkl. projektfremlæggelse) eller 4 ECTS (uden).

Tilmelding senest 16. februar 2009 til Kirsten Zeuthen. Nærmere om indsendelse af abstracts mv. tilsendes herefter deltagerne direkte.