Genreteori och genrehistorieskrivning - några aktuella problem

Master class with Lars Berglund, Uppsala

Conducted in Swedish / Danish 

Organiseret af Søren Møller Sørensen

Tid: 6. februar, 2008, kl. 10-16 

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K
lokale 1 

Tilmelding: Kirsten Zeuthen senest 28. januar

Genrebegreppet tjänade länge å ena sidan studier inriktade på systematisk klassificering utan historiserande anspråk, å andra sidan en historiografi inriktad på att beskriva en enskilda musikaliska eller litterära genrers födelse, blomstring och degenerering. Genom impulser från författare som Hans Robert Jauss, och i hans  efterföljd till exempel Alastair Fowler och Carl Dahlhaus, har genrehistoria under de senaste decennierna fått en annan inriktning, där genreteorin får fungera som en förmedlande länk mellan singulärt och kollektivt: mellan enskilda artefakter/upphovsmän och hela repertoarer, mellan formella eller stilistiska egenskaper och sociala funktioner, mellan enskilda historiska moment och tradition. Det är ett synsätt som har visat sig fruktbart, men som också väcker nya intressanta problem, inte minst när det gäller relationen mellan historisk och nutida begreppsbildning, liksom mellan synkrona och diakrona betraktelsesätt. Det handlar i grunden om så avgörande frågor som vad som från ett historiskt perspektiv betraktades som signifikant eller ens observerbart i ett visst material, men berör även centrala begrepp som verk, konst, intention, innovation och individualitet. Jag vill försöka belysa några av dessa problem med avstamp från exempel hämtade från 1600-talets och det tidiga 1700-talets musik och musikteori.

Lars Berglund (f. 1964) är forskarassistent och universitetslektor (tjl.) vid institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet. Han disputerade i Uppsala 2002 på en avhandling om Christian Geists vokalmusik. Lars har ägnat en stor del av sin forskning åt 1600-talets musikhistoria, ofta i skärningspunkten mellan kompositionsteknik, musikens sociala funktion, , estetik och idéhistoria. Efter disputationen har han dels arbetat med ett projekt om musikkulturen i Roms jesuitkretsar (finansierat av Svenska Vetenskapsrådet), dels varit ansvarig för utvecklingen av en databaskatalog över Dübensamlingen vid Uppsala universitet (ett projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond). På senare tid har Lars förutom 1600-talsstudierna ägnat sig åt svensk modernistisk konstmusik och åt studier i de teoretiska förutsättningarna för analys av vokala framföranden. För publikationer mm., se www.anst.uu/larsbund.

Program:

10.00-12.00. Individuel vejledning ved Lars Berglund. Forudgående tilmelding til Søren Møller Sørensen

13.00-16.00. Seminar og kollokvium. Forelæsning ved Lars Berglund og korte projektpræsentationer.

18.30. Middag for alle deltagere. For egen regning. Vi finder et billigt sted i København.