Sandbjerg 2011
21 – 25 marts 2011
Samtidskulturens vidensformer og kunstens interventioner

Kunst- og kulturvidenskab praktiseres gennem studiet af artefakter – af menneskelige frembringelser i alle tænkelige former, fra kunstværker, ritualer og bygningsværker over videnskabelige procedurer og sociale konventioner, museer og arkiver, til teknologier, institutioner og medier.

I historisk sammenhæng optræder alle sådanne objekter som dokumenter og spor efter menneskelig praksis, og dermed som vidnesbyrd om hvordan man har tænkt, følt, oplevet og anskuet den givne omverden på et bestemt tidspunkt. Kulturens former udtrykker den dominerende vidensorganisering i et samfund: de diskurser, institutioner og anskuelser, igennem hvilke en kultur ved noget om verden.

En sådan historisk forståelse af kulturens vidensformer er vanskeligere, når genstandene hidrører fra samtidskulturen, hvor der mangler historisk afstand. Samtidskulturen er en del af vores egen vidensorgansiering. Hensigten med dette kursus er at sætte fokus netop på de vidensformer, der kendetegner vores samtid: deres medier (og medialiteter), deres arkiver, deres privilegerede spørgsmål, deres affekter, deres institutioner, territorier og deres politiske og sociale interesser. 

Den overordnede indfaldsvinkel til disse spørgsmål vil være den nutidige kunstneriske praksis. Hvordan rammesættes den kunstneriske virksomhed af bestemte vidensformer? Hvordan bruger den de medier, diskurser og arkiver, som udvikler sig i samtiden? Hvordan intervenerer den i de forståelsesformer, interesser og bekymringer, som optager vores samtid? Hvordan bidrager den til at reflektere og sætte spørgsmålstegn ved de måder at opleve og erkende verden på, som kendetegner samtidskulturen? Og hvilken rolle kan kunst- og kulturvidenskaben spille i den forbindelse?

Kurset vil være et åbent forum for diskussion af og refleksion over disse spørgsmål gennem fremlæggelser fra deltagerne, læsegrupper, keynote-præsentationer og plenumdiskussioner. Deltagerne opfordres til at fremlægge et 20 minutters paper med relevans for det overordnede emne ud fra deres egne forskningsprojekter.  Også historiske perspektiver på samtidsproblematikken er meget velkomne.

De inviterede forelæsere er Irit Rogoff,  Arild Fetveit, Charlotte Klonk, Lilian Munk Rösing.

Kursusarrangører: Morten Kyndrup, Frederik Tygstrup og Mikkel Bruun Zangenberg

Praktisk: Kurset som sådant er gratis og åbent for alle danske/nordiske ph.d.-studerende og postdocs inden for kultur, litteratur og kunstfag.

Deltagerne/deres institutioner betaler selv rejse og opholdsudgiften på Sandbjerg (kr. 3600 alt incl.).

Kurset starter mandag med frokost og slutter fredag med frokost. Deltagelse krediteres deltagerne med normalt 5 ECTS (incl. projektfremlæggelse) eller 4 ECTS (uden).

Tilmelding senest 16. februar 2011 til Annette Gregersen, email aekag@hum.au.dk Nærmere om indsendelse af abstracts mv. tilsendes herefter deltagerne direkte.